Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
– het lidmaatschap wordt aangegaan tot wederopzegging. Een opzegging kan per kwartaal worden
gedaan, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Opzegging kan uitsluitend per mail of
schriftelijk bij de ledenadministratie;
– het entreegeld voor een lid bedraagt € 7,50, dit bedrag wordt op de eerste contributienota in
rekening gebracht;
– betaling van de contributie kan alleen door afgeven van een machtiging tot automatische incasso;
– als een incasso wordt gestorneerd, wordt er bij de nota een bijdrage in de kosten van € 1,00 in
rekening gebracht;
– de contributie wordt maandelijks, rond de 1e afgeschreven;
– indien de betaling niet tijdig is verricht, ook niet na aanmaning, zal het bestuur overgaan tot
uitsluiting van de lessen;
– bij tussentijdse overstap naar een andere les, maar ook bij wijziging in het afgenomen aantal uren,
wordt de contributie aangepast vanaf het moment van de wijziging;
Sparta Brummen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, diefstal en
vernieling van eigendommen van leden. Sporten is geheel op eigen risico. Indien nodig adviseren we
een arts te raadplegen.
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, of voor verschillende uitleg vatbaar is, beslist
het bestuur.